Przyjęcie wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Usługa dotyczy osób uprawnionych do głosowania w wyborach, które chcą wziąć udział w głosowaniu w obwodzie wyborczym innym niż właściwy ze względu na miejsce zameldowania.
W szczególności są to wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz wyborcy, którzy czasowo przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu pobytu czasowego (bez pobierania zaświadczenia o prawie do głosowania), a także osoby nigdzie niezamieszkałe przebywające na obszarze gminy, w obwodzie której chcą wziąć udział w głosowaniu.
W spisie wyborców nie umieszcza się osób pozbawionych praw wyborczych.

Czas realizacji

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się najpóźniej na 5 dni przed wyborami. Realizacja niezwłocznie po złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną

Wymagane dokumenty

- pisemny wniosek (wzór - załącznik) złożony przez osobę uprawnioną,
- dowód osobisty

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Na nieprawidłowości w spisie wyborców wnosi się reklamację do Prezydenta Miasta. Reklamacja może być wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wnosi się skargę do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia spisu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 2 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz.754 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r.,poz.5)

Wróć na początek strony