Wydanie dowodu osobistego

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu
Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku

Czas realizacji

co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, niezwłocznie w przypadku : zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza. Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany. Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód odbiera : - wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu ) - rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej, - osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby, - pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę. - Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego;
- 1 foftografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość , naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Dopuszcza sie fotografię: w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu )

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r., poz.1464 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1626)

Wróć na początek strony