Rejestr wyborców – wpis do rejestru wyborców

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

• wyborcy stale zamieszkali w Gminie Popielów bez zameldowania na pobyt stały
• wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Gminie Popielów
• wyborcy stale zamieszkali w Gminie Popielów pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Gminie Popielów

Czas realizacji

W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Wymagane dokumenty

•wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
•kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
•pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

Opłaty

Bez opłat

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.)

Wróć na początek strony