Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Czas realizacji

30 dni. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego -zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

• wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

• dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych
danych,

• dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,

• ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

• pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia
opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa
•17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli
wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Opłaty administracyjne:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z ewidencji ludności wynosi 31,00 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. Nr 1382 ze zm.)
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2018 r.poz.2096 ze zm.)
•Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz.1000)
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2019 r poz.1212)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482)

Wróć na początek strony