Zameldowanie na pobyt stały

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Obywatele polscy, obywatele Unii Europejskiej, cudzoziemca.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

1.do wglądu: dowód osobisty lub paszport, a w przypadku meldowania się cudzoziemca także karta pobytu albo dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, decyzja o udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany albo dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
2.wypełniony druk meldunkowy – „Zgłoszenie pobytu stałego” (z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego podmiotu do danego lokalu),
3.pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (do wglądu) – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik

Opłaty

17 zł- od pełnomocnictwa
Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek zameldowania wykonuje rodzic lub opiekun.
Dla dzieci meldujących się wraz z rodzicami należy wypełnić oddzielne druki „Zgłoszenie pobytu stałego”.
Zameldowania w miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem jego rodziny jest obowiązany zameldować się najpóźniej w 4 dniu od dnia przybycia.

Podstawa prawna

•ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382 ze zm.),
•rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017, poz.2411)
•ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 ze zm)

Wróć na początek strony