Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

O wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności może ubiegać się osoba, której dane zaświadczenie dotyczy lub osoba, która wykaże w tym interes prawny.

Czas realizacji

Niezwłocznie a w przypadku ustaleń archiwalnych do 7 dni – na wniosek osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty

1. podanie o wydanie zaświadczenia w sprawie:
- zameldowania pod określonym adresem
- wymeldowaniu z określonego adresu
- ilości osób zameldowanych pod określonym adresem,
- pełnego odpisu przetworzonych danych wnioskodawcy.
2. pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik
3. do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika - jeżeli podanie składane jest osobiście.

Opłaty

Opłaty skarbowe:
- 17,00 zł – zaświadczenie
- 17 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów, który postanowienie wydał.

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382 ze zm.)
• ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 ze zm)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 ze zm.)

Wróć na początek strony