Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej i Danii

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Czas realizacji

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
Uwaga!
1. Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):
• urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu
małżeństwa;
• dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że
prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone,
• uwierzytelniony przekład na język polski złożonych dokumentów,
• ważny dokument tożsamości – do wglądu
* dowód osobisty lub paszport

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu

Tryb odwoławczy

W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego (Sądu Okręgowego) o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Podstawa prawna

1. Art. 1145 i art. 1149¹ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360).
2. Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1904).
4. Art. 33, 76 a, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
5. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
8. Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 53 poz. 561 i 562) – dotyczy Danii.

Wróć na początek strony