Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Czas realizacji

Forma załatwienia 1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do uzupełnionego aktu stanu cywilnego. 2. Decyzja administracyjna odmawiająca uzupełnienia aktu stanu cywilnego. 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego. Termin załatwienia Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek .
2. Ważny dokument tożsamości – do wglądu
• dowód osobisty lub paszport
3. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego o brakujące dane wymagane zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych - wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie uzupełnienia aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Art. 24 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1904).
3. Art. 33, art. 35, 57, 76 a, 127-129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 570 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.)
6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).
9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

Wróć na początek strony