Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Poziom
3
Pokój
31, 23
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

- osoba, której dotyczy akt, oraz:
-- jej małżonek,
-- inna osoba z bliskiej rodziny — na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
-- przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
- osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty — na przykład zobowiązanie sądu),
- sąd,
- prokurator,
- organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
- instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Czas realizacji

1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego). 4. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Forma zalatwienia: 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony odpis wielojęzyczny). 2. Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:
a) wniosek,
b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
c) ważny dokument tożsamości strony – do wglądu
• dowód osobisty lub paszport

2. Innych osób, które wykażą interes prawny:
a) wniosek
b) ważny dokument tożsamości:
• dowód osobisty lub paszport – do wglądu
c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
a) wniosek
b) statut organizacji społecznej,
c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania:
a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,
b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,
2. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
3. Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia. Odpisy aktów stanu cywilnego do m.in. wydania paszportu, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Art. 45, art. 125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.).
3. Art. 33, art. 35, 57, 76 a, 104, 127-129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
4. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 570 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
8. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Wróć na początek strony