Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Czas realizacji

1.Jeżeli akt stanu cywilnego – znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – niezwłocznie. 2.Ponadto zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, gdy akt istnieje wyłącznie w postaci papierowej: - Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku - Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty (jeśli dotyczy).

Opłaty

- 22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny);
- 33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
- Bezpłatnie np. w sprawach ubezpieczeń społecznych lub zasiłków rodzinnych.

Opłatę należy uiścić na konto gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek o wydanie odpisu

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.)

E-formularz 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wróć na początek strony