Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

- matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych,
- przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun matki — w pozostałych sytuacjach, na przykład jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych.
Dotyczy wyłącznie dziecka urodzonego w Polsce.

Czas realizacji

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przygotowuje protokół, który będzie zawierał dane dziecka i jego rodziców. 2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego rejestruje urodzenie dziecka, dokonuje jego zameldowania i przekazuje zgłaszającemu: - jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, - powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL), - potwierdzenie zameldowania dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane). Dokumenty zostaną wydane w dniu zgłoszenia urodzenia

Wymagane dokumenty

ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia wybranych imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z urzędu wybierze imię dziecka i zarejestruje jego urodzenie.
Kierownik Urzędu stanu Cywilnego wyda wówczas decyzję administracyjną, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz.1382 z późn. zm.)

Wróć na początek strony