Uznanie ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Czas realizacji

Forma załatwienia 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu). 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma). Termin załatwienia 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - niezwłocznie. 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa - do 7 dni.

Wymagane dokumenty

1. Ważne dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
• dowód osobisty lub paszport
2. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego - dowód stwierdzający ciążę kobiety - zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Podstawa prawna

1. Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
2. Art. 72 - 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.931).

Wróć na początek strony