Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo

Czas realizacji

Forma załatwienia 1. Sporządzenie aktu małżeństwa. 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – pismo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Termin załatwienia 1. Sporządzenie aktu małżeństwa-najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa. 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński - do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.\

Wymagane dokumenty

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
1. Ważne dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):
• dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
• odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

II. Zawarcie związku małżeńskiego
1. Ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.
2. Ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch pełnoletnich świadków.

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
2. Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.)
6. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 931).
7. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Wróć na początek strony