Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Czas realizacji

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i wydanie jego odpisu zupełnego. Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. Decyzja administracyjna w przypadku odmowy przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji do rejestru stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski W przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa jeśli zagraniczny dokument podlegający transkrypcji ich nie zawiera.
2. Ważne dokument tożsamości:
- dowód osobisty lub paszport
3. Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być transkrybowany wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie winno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty
w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Popielowie

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna

1. Art. 2, art. 22, art. 26, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2064 ze zm. ).
2. Art. 33, art. 35, art.36, art.76a, art.79a i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2017r. , poz. 1257 ze zm. ).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1904 ).
4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm. ).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm. ).
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).
7 Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 931).
8. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1382 ze zm. )

Wróć na początek strony