Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo za granicą.

Czas realizacji

7 dni zgodnie z Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Forma załatwienia 1. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo. 2. Odmowa wydania zaświadczenia- pismo kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.
2. Ważny dokument tożsamości:
• dowód osobisty lub paszport
3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC
4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
2. Wpłaty z tego tytułu należy dokonywać w kasie Urzędu na rachunek bankowy Urzędu

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna

1. Art. 22, 31-32, 83, 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1044 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
4. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.931)
5. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Wróć na początek strony