Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego

Poziom
2cz.I
Pokój
21
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Decyzje o wpisaniu do polskich ksiąg zagranicznych aktów stanu cywilnego wydaje
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby zainteresowanej, do którego należy dołączyć:

- oryginalny akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- tłumaczenie aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty

50 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Popielowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (. Dz.U.. Nr 36,
poz.188)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów ( Dz.U. 1998, Nr 136, poz.884 ze zmianami)

Wróć na początek strony