Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo

Czas realizacji

Forma załatwienia Ad. I Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Ad.II Sporządzenie aktu. Termin załatwienia Ad. I Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do 7 dni. Odmowa wydania zaświadczenia – pismo kierownika urzędu stanu cywilnego- do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy Ad. II Sporządzenie aktu małżeństwa- najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego. Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa –pismo kierownika urzędu stanu cywilnego -do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
1. Ważne dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
• dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
• odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
II. Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma (odpowiednio) o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).
2. Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2017r. poz. 682 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1545 ze zm.)
6. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.931).
7. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Wróć na początek strony