Zaświadczenie o stanie cywilnym

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.
Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia

Czas realizacji

1.W dniu złożenia wniosku w przypadku, gdy akt stanu cywilnego na podstawie którego wydane zostanie zaświadczenie znajduje się w rejestrze stanu cywilnego. 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do Kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 3. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

- wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym
- ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 38 zł.

Tryb odwoławczy

Jeśli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, zostanie wydana decyzja administracyjna, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od daty otrzymania decyzji do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

1. Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 ze zm.)
3. Art. 35, art. 57, art. 76a, art. 104, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 570 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Wróć na początek strony