Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Poziom
1
Pokój
14
Kategoria
Ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Osób prawnych, we wszystkich sytuacjach i innych osób – w przypadku usuwania drzew lub krzewów związanych z celem prowadzenia działalności gospodarczej

Czas realizacji

Do 30 dni,Do 60 dni - w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego drogi publicznej

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych).

Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika.

Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane

Zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest jej właścicielem.

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Projekt planu wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu w przypadku inwestycji.

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 kodeksu cywilnego.

Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości

Opłaty

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia jest zwolniony z opłaty jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

E-formularz 

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Druki do pobrania

XLSXFormularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu.xlsx (60,98KB)
DOCXOŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.docx (12,81KB)
DOCXOŚWIADCZENIE o przeprowadzeniu czynności.docx (13,09KB)
 

Wróć na początek strony