Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Poziom
1
Pokój
14
Kategoria
Ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów.

Czas realizacji

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wraz z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – dot. przedsiębiorcy ubiegającego się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

3. Dokument, z którego wynika tytuł prawny:

a) do terenu, na którym ma być prowadzano działalność,

b) do terenu na którym ma być prowadzona baza transportowa, w przypadku gdy ma być ona prowadzona na innym terenie niż działalność, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa użyczenia.

4. Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym przeglądem technicznym wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdów).

5. Umowa lub oświadczenie poświadczające istnienie odpowiednich warunków do mycia i dezynfekcji środków transportu (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy).

6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być potwierdzony pieczątką i podpisem przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Opłaty

107 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w Kasie Urzędu Gminy Popielów, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Popielów

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna


  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  4. Uchwała Nr VI/30/2015Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów

Druki do pobrania

PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (140,68KB)
DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.docx (18,12KB)
 

Wróć na początek strony