Zgłoszenie - Wycinka drzew i krzewów

Poziom
1
Pokój
14
Kategoria
Ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.

Czas realizacji

Sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów, lub brak stanowiska oznaczający zgodę, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni, oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
c) rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W zgłoszeniu należy podać ilość oraz w miarę możliwości gatunek drzew, które są planowane do wycięcia.

Opłaty

17 zł - zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (w przypadku zgłoszenia – jeżeli wnioskodawca chce usunąć drzewo wcześniej niż po 14 dniach od dnia oględzin).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

1. Art. 83, art. 83a-83f, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
3. § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3-5, ust. 3 pkt 4, § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 11 lit. e Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej , Załącznik cześć III pkt 44 rubryka Zwolnienia pkt 6, oraz część IV.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Druki do pobrania

DOCXZgłoszenie zamiaru wycinki drzew.docx (25,45KB)
PDFZgłoszenie zamiaru wycinki drzew.pdf (296,09KB)

Wróć na początek strony