2011.01.27 - BUDŻET GMINY NA ROK 2011 UCHWALONYW dniu 27 stycznia 2011 roku na IV obradach sesji Rady Gminy  radni  jednogłośnie uchwalili budżet gminy na rok 2011.
Projekt budżetu  otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  a także Komisji Budżetu Spraw Gospodarczych i Rozwoju.
Ponadto RIO wydała pozytywne opinie w zakresie:
1. możliwości sfinansowania deficytu
2. projektu uchwały  o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Popielów na lata 2011-2014

Dochody budżetu gminy na 2011 zaplanowano   w wysokości  27 025 591,00 zł  , natomiast wydatki  w wys.  30 567 323,00 zł.
Wydatki  majątkowe, w ogólnej kwocie wydatków  kształtują się na poziomie 42,53% z czego  13,41%  stanowią środki własne.
Planowany  deficyt budżetowy  w wysokości  3 541 732,00 zł zostanie pokryty z pożyczek i kredytów
Szczegółowy dokument znajduje się w linku FINANSE-Budżet Gminy

Poza tym radni na obradach  omawiali i uchwalili  akty w zakresie :
-regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ,
-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2014

Radni rozpatrzyli skargę  na działalność  Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji. Organ rozpatrujący skargę  stwierdził, że skarga  nie znajduje  uzasadnienia .

treść uchawł

Wróć na początek strony