Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Kurznie w jej granicach administracyjnych

Uprzejmie informujemy, że do dnia 13.11.2023 r. można składać wnioski w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Kurznie w jej granicach administracyjnych.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Należy podać informację pozwalającą na identyfikację obszaru, którego dotyczy wniosek, np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej do Urzędu Gminy Popielów, 46-090 Popielów ul. Opolska 13,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: lub przez platformę e-PUAP,
  • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Popielów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie: www.bip.popielow.pl  w zakładce: Planowanie Przestrzenne/Ogłoszenia - planowanie przestrzenne.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Popielów w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Szczegóły oraz druki wniosków zamieszczono pod adresem: bip.popielow.pl

Wróć na początek strony