NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.   

   Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.
          Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Szczególna wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych, m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzi się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 do dnia 30 czerwca 2011r według stanu na dzień 31 marca 2011r, godz. 24.00
Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.

Osoby objęte spisem

Spisem obejmuje się:

 1. osoby stałe zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
 2. osoby niemające miejsca zamieszkania,
 3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust. 1 ustawy), w następującej kolejności:

 • pobranie danych z systemów informacyjnych,
 • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych (od 01.04-07.04.2011)
 • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),
 • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI). (od 08.04-30.06.2011)

Zakres danych

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Podstawa prawna

Zakres formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i  tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników reguluje ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).

Prace spisowe na terenie Gminy Popielów

      Na terenie Gminy Popielów pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Popielów  – jako Gminny Komisarz Spisowy. Do wykonania prac spisowych Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Popielowie. Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. koordynacja aktualizacji dokumentacji wyjściowej do spisu
 2. prowadzenie akcji informacyjnej i popularyzatorskiej o spisie,
 3. zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów, 
 4. przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Popielów,
 5. kontrola przebiegu realizacji spisu,
 6. udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu,
 7. opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne,
 8. wprowadzanie do systemu zgłoszeń problemów oraz zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych i organizacyjnych spisu,
 9. sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego.

Na terenie Gminy Popielów będzie pracowało 7 rachmistrzów spisowych. Rachmistrzów powołuje – na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego – Dyrektor Urzędu Statystycznego. Inne szczegółowe informacje dotyczące NSP 2011 znajdują się na http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm
 

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Popielów - Dionizy Duszyński

 

Wróć na początek strony