Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych

Prowadząc działalność gospodarczą należy podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z tej działalności.

Kopię umowy należy niezwłocznie przedstawić w Urzędzie Gminy w Popielowie.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Popielów (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz na stronie internetowej - https://popielow.pl/3650/rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html?searchKey=Rejestr%20Dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20Regulowanej

W związku z powyższym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, na terenie których jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do niezwłocznego przedstawienia kopii umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie lub jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne itp.) bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.) należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Informacja o ww. okolicznościach pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

Każde oświadczenie będzie szczegółowo weryfikowane pod kątem możliwości wytwarzania odpadów komunalnych.

DOCXOświadczenie.docx (12,70KB)

Wróć na początek strony